ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehab Center)

The Senizens

สถานพยาบาลที่รักษาบำบัด ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยทางระบบประสาท
 • ผู้ป่วยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • ผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด
 • ผู้ป่วยในระบบหัวใจและปอด
 • ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ
 • ผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไป

โดยโรงพยาบาลของเราจะดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทุกด้าน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่ระยะก่อนการบาดเจ็บ ระยะเกิดการบาดเจ็บหรือโรคในแต่ละช่วงโดยการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอาการแต่ละระยะ จนไปถึงระยะที่อาการที่ดีขึ้นแล้ว เพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพทางกายไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำขึ้นอีก ซึ่งกระบวนการทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย

 • แพทย์
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักจิตวิทยา
 • นักแก้ไขการพูด
 • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทำให้ผู้ที่เข้ารับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง ดังนั้นการดูแลแบบองค์รวมจากทีมสหวิชาชีพจึงมีความสำคัญเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของการรักษาและฟื้นฟู นอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงการให้ความรู้เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจ รู้ทันโรคและรู้วิธีการป้องกัน โดยมีการบริการทั้งภายในโรงพยาบาล นอกสถานที่ และระบบออนไลน์ เช่น งานอบรมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการให้บริการอื่น ๆ