ประวัติความเป็นมา

Health designs เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งดำเนินกิจการโดย บริษัทบ้านสวนจำกัด โดยมีแนวคิดในการนำนักกายภาพบำบัดที่มีความสามารถและมีความชำนาญเฉพาะทาง ให้บริการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพ แก่บุคคล และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สำหรับวิชาชีพกายภาพบำบัด ให้ที่เป็นที่รู้จัก โดยดำเนินกิจการในชื่อ “คลินิกกายภาพบำบัดบ้านสวน” (ชื่อเดิม)

เพื่อสร้างความชัดเจนและเป็นสากลในการให้บริการมากขึ้น จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น “คลินิก เฮลธ์ดีซายด์กายภาพบำบัด” และได้ทำการจดทะเบียนและดำเนินกิจการภายใต้ บริษัท บีเอสเอช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดโดยมีแนวคิดที่เป็นคลินิกกายภาพบำบัดให้บริการ ดูแลและออกแบบแนวทางการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วย สามารถเลือกแนวทางการรักษาและบริการได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้รับบริการมีจำนวนมากขึ้นและมีความต้องการรับบริการที่มีความหลากหลาย ทางเฮลธ์ดีซายด์ จึงรับบุคลากรทางวิชาชีพอื่น ๆ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และสถาปนิก เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ความหลากหลายที่ลงตัว

ตามสโลแกนของ เฮลธ์ดีซายด์ “สุขภาพดีออกแบบได้” by thehealthdesigns

โดยมีการให้บริการหลักใน 6 องค์ประกอบ ด้วยกันคือ

  1. HEALTH Designs Clinic ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดที่คลินิก มีทั้งหมด 2 สาขาประกอบด้วย สาขาพุทธบูชา และสาขากัลปพฤกษ์
  2. HEALTH Designs Studio การบริการ สตูดิโอ สระว่ายน้ำ และออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมี การออกกำลังกายพิลาทิส การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู การออกกำลังกายในคุณแม่ก่อนและหลังคลอด การอัลตร้าซาวด์นวดกระตุ้นน้ำนมคุณแม่ การออกกำลังกายในน้ำ และการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต
  3. Home HEALTH Designs ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาที่บ้าน และบริการดูแลปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้เหมาะสมในการใช้งานอยู่อาศัย และบริการปรับสถานที่ทำงานและบริษัทให้ถูกหลักการยศาสตร์ จากทีมบุคลากรด้านสุขภาพ นักออกแบบ และสถาปนิก
  4. HEALTH Designs Store ให้บริการแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้แก่บุคคลที่สนใจ และเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยแก่ นักกายภาพบำบัดทั่วไป คลินิกกายภาพบำบัดทั่วไป และผู้ที่สนใจ
  5. HEALTH Designs Training ให้บริการความรู้ และจัดอบรม แก่องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป นักกายภาพบำบัด ทั้งในและนอกสถานที่ จากทีมบุคลากรด้านสุขภาพ และจิตวิทยาบริหารองค์การ
  6. HEALTH Designs Rehabilitation โดย HEALTH Designs ร่วมกันกับ Anoma ให้บริการศูนย์พักและฟื้นฟู KIN Homecare & Rehabilitation ผู้ป่วยและส่งผู้ดูแลให้บริการที่บ้าน มีทั้งรายวันและรายเดือน

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดที่เป็นเลิศ
เกินความคาดหวัง รอบด้าน และครบวงจร
ภายใต้มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ