กายภาพบำบัดที่บ้าน

เน้นการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องให้เหมาะสภาพแวดล้อมของบ้านผู้รับบริการ สามารถปรับใช้อุปกรณ์ที่บ้านในออกกำลังกายบำบัดฟื้นฟูได้ เช่น ในผุ้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหรือเน้นการบำบัดรักษาด้วยหัตถการทางกายภาพบำบัด เพื่อลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อและฝึกความแข็งแรงของร่างกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดที่บ้าน

การดูแล รักษาผู้ป่วยที่บ้าน ตั้งแต่ออกแบบสถานที่ให้เหมาะสมในการดูแล การให้คำแนะนำและการสร้างความเข้าใจในการดูแลอาการและรอยโรคของผู้ป่วย อย่างครบวงจร จากนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองที่บ้านแก่ญาติและผู้ดูแล อีกทั้งมีการประเมินและวางแผนการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ ตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มอาการผู้ป่วยที่สามารถให้การดูแลฟื้นฟูที่บ้าน

 1. ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้ม มีปัญหาการทรงตัว
 2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง
 3. ผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
 4. ผู้ป่วยพาร์กินสัน
 5. ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 6. ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
 7. เด็กที่มีพัฒนาการล้าช้า
 8. ผู้ที่ต้องการปรึกษาในการปรับสถานที่บ้านหรือที่ทำงาน โดยนักกิจกรรมบำบัด
 9. การนวดบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ
กายภาพบำบัดที่บ้าน

โปรแกรมการรักษาดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home visit program)

ประกอบด้วย

 • ประเมินอาการทางกายภาพบำบัด ประเมินสิ่งแวดล้อม วางแผนการรักษากับผู้รับบริการและญาติให้การรักษาด้วยเทคนิคกายภาพบำบัด ตามการตรวจร่างกายและวางแผนการรักษาไว้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ร่วมกับผู้รับบริการ
 • การออกกำลังกายกล้ามเนื้อ ที่มีอาการอ่อนแรงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการขยับข้อต่อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว
 • การลดอาการเจ็บปวด จากภาวะที่มีอาการปวดตามกล้ามเนื้อ หรือข้อต่อต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
 • การฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทำกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดตามปกติ มีความมั่นคง และความปลอดภัยสูงสุด
 • ปรับเปลี่ยนสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง และญาติ
 • การสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการและญาติ เพื่อให้เข้าใจรอยโรค อาการและผลที่อาจเปลี่ยนแปลงตามมาในอนาคตของผู้ป่วย
 • มีการให้คำปรึกษา โดยนักวิชาชีพ เฉพาะด้าน ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น นักกายภาพบำบัด, นักเออร์โกโนมิกส์, นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตวิทยา เป็นต้น
รวมระยะเวลาในการเข้าให้บริการรักษา 60 นาที หรือมากกว่า

โดยในการให้การรักษา จะแยกออกด้วยจากระยะเวลา ความหนักเบา และลำดับขั้นตอนในการใช้เทคนิคในการรักษา ขึ้นอยู่กับการประเมิน การวางแผนในการให้การรักษา ระหว่างผู้รับบริการและนักกายภาพบำบัด อีกครั้ง

หมายเหตุ

ระยะเวลาและขั้นตอนในการรักษาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของอาการ และการประเมินจากนักกายภาพบำบัด แต่จะมีการวางแผนการรักษา กับผู้รับบริการก่อนทำการรักษาทุกครั้ง