การให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน ตั้งแต่ออกแบบสถานที่ให้เหมาะสมในการดูแล การให้คำแนะนำและการสร้างความเข้าใจในการดูแลอาการและรอยโรคของผู้ป่วย อย่างครบวงจร จากนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองที่บ้านแก่ญาติและผู้ดูแล อีกทั้งมีการประเมินและวางแผนการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ ตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มอาการผู้ป่วยที่สามารถให้การดูแลฟื้นฟูที่บ้าน

การให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน
 • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการทำปรึกษาและวิธีการดูแลตนเอง
 • ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้ม มีปัญหาการทรงตัว
 • ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟู
การให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน
 • ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่ต้องได้รับการฟื้นฟู
 • ผู้ป่วยพาร์กินสัน
 • เด็กที่พัฒนาการล่าช้า
การให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน
 • ผู้ป่วยนอนติดเตียง
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง
 • ผู้ป่วยที่ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
การให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน
 • บุคคลที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า เบื่อหน่าย
 • มีความวิตกกังวล ความผิดปกติทางอารมณ์
 • มีภาวะนอนไม่หลับ หมดไฟในการทำงาน
 • ปัญหาบุคลิกภาพ หรือ ด้านความจำ

บริการทางด้านกายภาพบำบัด

การให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน
 1. การรักษาด้วยการออกกำลังกาย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจได้ด้วย
 2. การรักษาด้วยสองมือของนักกายภาพบำบัด มีมากมายหลายวิธี ในการลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ หรือในการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น
 3. การรักษาด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัด ในการทำกายภาพบำบัดตามบ้าน เช่น เครื่อง Ultrasound แบบพกพา หรือ ครื่องมือสำหรับกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง (TENS)
 4. การให้การรักษาการจัดท่า การดูดเสมหะและการระบายเสมหะ

บริการทางด้านกิจกรรมบำบัด

การให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน
 1. การกระตุ้นการกลืน โดยการเพิ่มความเเช็งเเรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน เเละการปรับระดับอาหารให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ
 2. การฝึกพูดเบื้องต้น เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดได้ดีขึ้น
 3. การฝึกการทำงานของแขนและมือ รวมถึงการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และความคล่องแคล่วในการใช้งาน เพื่อให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันตามบริบทของผู้รับบริการให้มากที่สุด
 4. การฝึกกิจวัตรประจำวัน รวมถึงดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริมในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การใช้ช้อนทานข้าว การฝึกใส่เสื้อให้ผู้ป่วยอัมพฤษ อัมพาต เพื่อให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสุดความสามารถ

บริการทางด้านจิตวิทยา

บริการให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้รับบริการมีทางออก สามารถคลีคลายปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์และการปรับตัวในสังคม แนะนำการสื่อสารให้แก่ญาติและผู้ดูแลในการดูแลและเข้าหาผู้ป่วย โดยนักจิตวิทยาและนักบำบัดทางจิตและการสื่อสาร ทำการประเมินและวางแผนการจัดการร่วมกันกับผู้รับบริการตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น