เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสมช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย มีความสะดวกสบายมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงมีความสุขที่ได้พักอาศัยอยู่

  • ออกแบบต่อเติม รีโนเวท ที่อยู่อาศัย
  • ออกแบบตกแต่งภายใน บิ้วอินเฟอร์นิเจอร์
  • ออกแบบจัดสวน ปรับภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้สอย สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
นามบัตรออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. นำเสนอปัญหา

ทำการสื่อสารความต้องการของผู้ใช้งานกับทีมออกแบบ ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่มีความเป็นไปได้ ในการใช้งานที่เหมาะที่สุด หลังจากที่เสนอความต้องการของลูกค้ากับทีม เพื่อได้ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าในภาพรวม

2. สำรวจพื้นที่ใช้สอยเพื่อออกแบบ

นำความต้องการและปัญหาของลูกค้า แสดงออกมาให้เป็นรูปธรรมในการออกแบบ

3. เสนอแบบ

เสนอออกแบบเป็นรูปธรรม พร้อมเสนองบประมาณ

4. ดำเนินการก่อสร้าง

ทำสัญญาและวางเงินมัดจำ กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

5. ส่งมอบงานและตรวจสอบ

ทำการตรวจสอบงานและแก้ไข