จิตวิทยาบำบัด

ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถจัดการปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ แนะนำการสื่อสารให้แก่ญาติและผู้ดูแลในการดูแลและการเข้าหาผู้ป่วย เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแลและบุคคลทั่วไป ที่มีปัญหาด้านสุขภาวะทางจิตใจ

จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

จิตวิทยาบำบัด

บริการให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้รับบริการมีทางออก สามารถคลีคลายปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์และการปรับตัวในสังคม แนะนำการสื่อสารให้แก่ญาติและผู้ดูแลในการดูแลและเข้าหาผู้ป่วย โดยนักจิตวิทยาและนักบำบัดทางจิตและการสื่อสาร ทำการประเมินและวางแผนการจัดการร่วมกันกับผู้รับบริการตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มผู้รับบริการ

  1. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม
  2. ญาติและคนดูแลที่มีปัญหาด้านการสื่อสารในการจัดการผู้ป่วย
  3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคทางสมอง พาร์กินสัน อัมพฤกษ์ อัมพาตที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
  4. บุคลทั่วไปที่มีปัญหาความเครียด กังวลมากกว่าปกติ ในปัญหาด้านการเจ็บป่วย และปัญหาชีวิต เช่น พ่อแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงดูบุตร นักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน การเข้าสังคมกับเพื่อน อกหักและภาวะซึมเศร้า วัยทำงานที่มีปัญหาการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน เป็นต้น
จิตวิทยาบำบัด

ให้บริการทั้งที่คลินิก ที่บ้านและออนไลน์

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดนัดหมายเพิ่มเติมได้ ที่ 091-713-9578