คอร์ส "Ergonomics"

การอบรมการยศาตร์

โปรแกรมการยศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนท่าทาง สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน ให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกของ การผลักการดึง การนั่งทำงาน การยืนทำงาน การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี ผ่านการวิเคราะห์ท่าทางต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ลดปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพในการทำงาน เวลาในการพัก การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รูปแบบ: ประเมิน อบรมความรู้ การให้คำปรึกษารายกลุ่มและการปรึกษารายบุคคล

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

 1. ทำการจัดอบรม/ปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ (หัวข้อปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า)
  • การยศาสตร์ในการทำงาน วิเคราะห์ท่าทางการทำงาน (Ergonomics : Movement Analysis)
  • แนะนำการปรับสถานีงานและอุปกรณ์ในการทำงาน (Work station management)
  • การแบ่งเวลาพัก (Break Time)
  • ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching Exercises)
 2. ขั้นตอนการประเมิน

  ประเมินผลหลังจากทำการเข้าอบรม โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม

 3. ขั้นตอนการควบคุม

  มีการติดตามผลในระยะยาวจากการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดอบรมต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

คอร์ส "Mental Health"

การอบรมการยศาตร์

โปรแกรมอบรมสุขภาพจิต ทำการประเมินเบื้องต้น แบบสอบถาม เพื่อเข้าใจปัญหาทางด้านจิตใจ พฤติกรรมและอารมณ์ ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ เครียด หมดไฟในการทำงาน เบื่อหน่าย จนนำไปสู่ปัญหาเรื่องการทำงานและความสัมพันธ์ ทั้งกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า เช่น ส่งงานล่าช้างาน งานไม่มีประสิทธิภาพ การจัดตารางเวลางาน ความเครียดสะสม การนอนไม่หลับ การทำงานเป็นทีม

รูปแบบ: ประเมิน อบรมความรู้ การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยารายกลุ่มและรายบุคคล

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

 1. ทำการจัดอบรม/ปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ (หัวข้อปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า)
  • การรับรู้ปัญหาทางจิตใจ/อารมณ์ผ่านการสำรวจตัวเอง (Self - Awareness)
  • เสริมแรงใจ สื่อสารด้านบวกกับตัวเอง (Love yourself)
  • ฝึกผ่อนคลายความเครียด (Stress management)
  • ปรับตารางชีวิต (Life schedule)
 2. ขั้นตอนการประเมิน

  ประเมินผลหลังจากทำการเข้าอบรม โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม

 3. ขั้นตอนการควบคุม

  มีการติดตามผลในระยะยาวจากการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดอบรมต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

คอร์ส "Check up your Body"

การอบรมการยศาตร์

ประเมินและเช็คอาการต่างๆโรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องทำงานที่บ้านและออฟฟิศ ผ่านคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน ไอแพด มักจะเป็นอาการของกลุ่มระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งเกิดจากท่าทางการทำงาน อุปกรณ์การทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น Office syndrome , Myofascial Pain Syndrome, Low back pain , Carpal Tunnel Syndrome

รูปแบบ: ประเมิน อบรมความรู้ การตรวจประเมินและการดูแลรักษาด้วยตัวเองเบื้องต้น

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

 1. ทำการจัดอบรม/ปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ (หัวข้อปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า)
  • โรคและอาการที่เกิดจากการนั่งทำงาน (Diseases and Symptoms)
  • ตรวจเช็คอาการของโรคที่เกิดจากการนั่งทำงาน ด้วยตัวเองเบื้องต้น (Check up your Body)
  • การรักษาและดูแลตัวเองเบื้องต้น (Take care of yourself)
 2. ขั้นตอนการประเมิน

  ประเมินผลหลังจากทำการเข้าอบรม โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม

 3. ขั้นตอนการควบคุม

  มีการติดตามผลในระยะยาวจากการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดอบรมต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

การอบรมการยศาตร์

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มพนักงานออฟฟิศ
 • กลุ่มพนักงานที่นั่งทำงานที่บ้าน
 • กลุ่มพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • กลุ่มพนักงานทั่วไป