อบรมการยศาสตร์ / อบรมออฟฟิศซินโดรม

บริการจัดอบรมและให้คำปรึกษา แก่บุคคลและองค์การต่าง ๆ ทั้งในกลุ่ม ออฟฟิศ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน หรือสถาบันของภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานและท่าทางในการทำงานให้เหมาะสมตามหลักการทางการยศาสตร์ เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลังคด ลดปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการยกของ การผลัก การดึง การนั่งเรียน การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ ออฟฟิศซินโดรม ให้ถูกวิธี โดยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบท่าทาง การเคลื่อนไหว การทำงานและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและมีประสบการณ์ทางการยศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำและวิเคราะห์การทำงานที่เหมาะสมต่อพนักงาน มีบริการทั้งภายในคลินิกและนอกสถานที่ถึงสถานที่ทำงานจริง

การอบรมการยศาตร์

ตัวอย่างโปรแกรมการฝึกอบรม การยศาสตร์ในการทำงาน (Ergonomics in the workplace)

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้สถานประกอบการเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องจัดการและบริหารความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและท่าทางในการทำงานที่ถูกต้อง

ซึ่งปัญหาในการทำงาน อาทิเช่น อันตรายจากการชน กระแทก หกล้ม ท่าทางในการทำงานที่ผิดวิธี การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ และปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ที่ทำงาน การนั่งทำงานในโต๊ะคอมพิวเตอร์/ออฟฟิศซินโดรม เพื่อให้เหมาะสมในรูปแบบการทำงานในแต่ละองค์การ พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ทางด้านจิตวิทยาในการทำงาน พนักงานทำงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องนำการยศาสตร์มาใช้เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการทำงานที่ถูกต้อง

ประโยชน์จากการใช้การยศาสตร์ในที่ทำงาน

 • ลดความล้าและการบาดเจ็บจากงาน
 • ลดการเจ็บป่วยเนื่องจากงาน
 • ลดการลางานหรือขาดงาน
 • ลดการเปลี่ยนงาน
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เพิ่มคุณภาพของงาน
 • เพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน

การอบรมการยศาตร์
การอบรมการยศาตร์

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

 1. วิเคราะห์การทำงานของพนักงาน

  โดยทีมงานจะเข้าไปทำการประเมินวิเคราะห์ ท่าทางการทำงาน และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อประเมินหาปัญหา และวางแผนในปรับปรุง

  1. โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ถ่ายภาพและวิดีโอ แบบสอบถามข้อมูล
  2. ตรวจร่างกาย ซักประวัติ วิเคราะห์ปัญหาท่าทางการทำงานและอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
 2. นำเสนอฝ่ายบริหาร

  จากการวิเคราะห์ปัญหา นำเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อการปรับปรุงท่าทางการทำงาน และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งรายบุคคลและองค์รวม

 3. ทำการจัดอบรม

  จัดการอบรมเพื่อให้พนักงานได้รับทราบปัญหา และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ที่ถูกต้อง และส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น การสอนวิธีการยกของ การนั่งทำงานที่ถูกวิธี เพื่อลดอาการบาดเจ็บและความเมื่อยล้าจากการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการฝึกอบรม

  1. การบรรยาย
  2. การอภิปราย (สัมภาษณ์)
  3. กิจกรรม เช่น สอนยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ลดปวด เมื่อย ตึง
  4. การระดมสมอง
 4. ขั้นตอนการประเมิน

  ประเมินผลหลังจากทำการเข้าปรับปรุงและจัดอบรม โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์และสังเกตการณ์

 5. ขั้นตอนการควบคุม

  มีการกลับมาตรวจสอบ ย้อนหลังจากการเข้ารับการอบรมและการจัดการปรับปรุง โดยมีการติดตามผลในระยะยาว สรุปผลส่งให้ฝ่ายบริหารต่อไปเพื่อวางแผนการทำงานในอนาคต

การอบรมการยศาตร์

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มพนักงานออฟฟิศ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มโรงเรียน หรือหน่วยงานองค์การที่สนใจ ในเรื่องการยศาสตร์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเห็นความสำคัญเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางการยศาสตร์ และการจัดกการออฟฟิศซินโดรม
 2. เพื่อให้สามารถค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการยศาสตร์ในการทำงาน และสุขภาพได้
 3. สร้างแนวทางในการปรับปรุงการทำงานและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน
 4. สร้างแนวทางและสงเสริมสุขภาพของพนักงานที่อาจเกิดจากการทำงานที่ผิดหลักการยศาสตร์ให้ถูกวิธี

หมายเหตุ

ระยะเวลาและขั้นตอนในการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกรณีและความต้องขององค์การ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ 091-713-9578